Kolb

De didactiek van La Scala-trainingen is onder andere gebaseerd op het gedachtengoed van de in het onderwijs zeer bekende psycholoog Kolb.

In totaal onderscheidt Kolb vier leerfasen:

  • Concrete ervaring, voelen
  • Reflectie, observeren
  • Abstracte begrip- en theorievorming, denken
  • Actief experimenteren en toepassen, doen

Deze vier fasen volgen elkaar logisch op: als je iets meemaakt (ervaring), is het belangrijk daarna je ervaringen te overdenken (reflectie) en te veralgemeniseren (begripsvorming). Je kunt dan een aanpak bedenken voor het vervolg (experimenteren en toepassen). De vier fasen herhalen zich volgens Kolb voortdurend in deze volgorde. Er moeten vier fasen doorlopen zijn om het leereffect optimaal te laten zijn, maar niet noodzakelijk beginnend bij fase één. Dit leermodel valt dan ook te zien als een cyclisch model of een spiraalmodel, omdat de vier fasen steeds opnieuw doorlopen worden.

Kolb geeft aan dat mensen een favoriete aanpak van leren, oftewel een voorkeursleerstijl hebben. De voorkeursleerstijl wil zeggen: de start van de leercyclus die het beste bij je past.

Bijvoorbeeld:

Veel mensen leren het best, wanneer ze starten met een concrete ervaring, met iets meemaken. Vervolgens moeten dan nog reflecteren, conceptueel denken en experimenteren aan bod komen voor een duurzaam leereffect. Deze drie vervolgfasen moeten wel aangeboden worden, want ervaringsleerders komen hier meestal niet zo maar vanzelf terecht.

Anderen voelen zich meer aangesproken als het proces gestart wordt met een theorie, een boek of een formule. Zij kunnen het best uit de voeten met abstract denken. Ter wille van het leereffect zullen zij toch ook de vervolgfasen moeten doorlopen.

Als een leerder weet wat zijn/haar voorkeursleerstijl is, dan weet hij/zij ook welke aanpak van de studie het beste past. Het is van belang dat vervolgens binnen het onderwijsproces alle fasen aangeboden en doorlopen worden! Als maar een deel van de cirkel doorlopen wordt, dan gaat dat ten koste van het leereffect en van de duurzaamheid ervan.

Binnen de hier beschreven trainingen worden zorgvuldig alle leerfasen doorlopen. Daarnaast zijn alle onderdelen van de training zorgvuldig op elkaar afgestemd en in een volgorde geplaatst waarbij alle leerfasen aan bod komen en waarbij het leerproces dus zo optimaal mogelijk tot stand komt.